Medezeggenschapsraad

 Medezeggenschapsraad
 

Wat is de medezeggenschapsraad en wat doet deze?

Iedere basisschool is verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin zijn de leerkrachten en ouders van de school vertegenwoordigd. Er zitten drie ouders en drie leerkrachten in de MR van onze school. De leerkrachten zijn: Patrick Duyzings, Regien Wilmes en Ine Hendrikx. De ouders zijn: Iris Houkes, Leontien Mees en Patrick Debats.
MR

De leden van de MR worden gekozen door degenen die ze vertegenwoordigen: de ouders en het personeel. De MR heeft een aantal wettelijke rechten en bevoegdheden. Zo moet de MR besluiten of ze instemt met bepaalde beleidszaken die door het management van de school worden vastgesteld.

Hierbij is er soms verschil in waar de leerkrachten en de ouders mee moeten instemmen. Op welke zaken ingestemd moet worden, is in de De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vastgelegd. Via deze link zijn de instemmingsonderwerpen te vinden. Het gaat in principe over zaken waar ouders direct belang bij hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan waar het geld van de ouderbijdrage aan wordt uitgegeven, het communicatiebeleid tussen het management en de ouders en de inhoud van de schoolgids.

Het beleid van de school wordt niet alleen door het eigen management gemaakt. De stichting MosaLira, waar onze school onder valt, maakt ook beleid, waar onze school zich aan moet houden. Onze MR heeft hier geen direct instemmingsrecht op. Bij dat beleid moet onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instemmen. In de GMR zijn medewerkers en ouders van alle scholen die onder de stichting MosaLira vallen vertegenwoordigd.

Naast het instemmingsrecht kan de MR altijd gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management van de school.

Hoe werkt de MR?; Wat mag je verwachten (en wat niet)?

De MR praat mee over beleidszaken, maar niet over individuele voorvallen of problemen. Als je bijvoorbeeld zou vinden dat de pauzetijden anders zouden moeten, kun je dat aankaarten bij de MR. Je kunt ons aanspreken of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alleen de ouders in de MR hebben toegang tot dit mailadres. Wij zullen dan eerst vragen of dat iets is dat breder leeft. Als dat het geval is, zal afgewogen worden of er ook tegenstellingen zijn; zijn er bijvoorbeeld ook ouders die er belang bij hebben dat de pauzetijden zo blijven zoals ze zijn. Dan zullen de voors- en tegens afgewogen worden samen met de leerkrachten in de MR, waarbij een standpunt van de hele MR (ouders en leerkrachten) nagestreefd wordt. Hierbij wordt natuurlijk ook het belang van de leerkrachten en de schoolorganisatie meegewogen. Als dan voor het nieuwe schooljaar de pauzetijden opnieuw vastgesteld worden, kan dit een onderwerp zijn waar we het instemmingsrecht gebruiken om het management te vragen de tijden aan te passen. In de praktijk zal dit door de gesprekken die we hebben al eerder door het management zijn opgepakt.

Als de MR niet zou instemmen met een managementbesluit betekent dit dat er sprake zal zijn van een geschil dat opgelost moet worden. Dit is gelukkig nog nooit voorgekomen op onze school.

Je kunt dus niet verwachten dat de MR ‘even zaken regelt’. Ook kan de MR geen ‘actie ondernemen’ bij bijvoorbeeld problemen tussen ouders en een leerkracht of tussen een ouder en de directie. Je mag wel verwachten dat de MR in de gaten houdt dat het belang van ouders goed meegewogen wordt bij besluiten van het management van de school.

Ik wil zitting nemen in de MR, wat kan ik doen?

In de MR moeten op onze school altijd precies drie ouders zitten. Als je interesse hebt om in de MR te gaan kun je een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op het moment dat er bekend wordt dat een lid weg zal gaan, krijg je bericht dat er een nieuwe verkiezing gaat komen. Je krijgt dan de vraag om een kort stukje over jezelf te schrijven dat gebruikt gaat worden voor de verkiezingstekst. Er zal ook een bericht uitgaan naar alle ouders van de school, zodat iedereen in de gelegenheid zal zijn om zich verkiesbaar te stellen. De ouder die tijdens de verkiezing de meeste stemmen krijgt, zal uitgenodigd worden om zitting te nemen in de MR.


Bijeenkomsten van de MR
De MR komt minimaal 6x per jaar bijeen.
De bijeenkomsten worden in de Nieuwsbrief aangekondigd.
De notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en in te zien op deze website.

Wanneer u tijdens de vergadering het woord wilt voeren of een agendapunt wilt inbrengen vragen we u dit tijdig vóór de vergadering te laten weten om te voorkomen dat agendapunten door de MR niet voorbereid kunnen worden en om ervoor te zorgen dat de vergaderingen efficient kan verlopen.
Aarzel niet om één van de MR leden aan te schieten als we op school zijn.
Vragen en/of opmerkingen kunnen uiteraard ook per e-mail worden voorgelegd.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Schoudercom