Medezeggenschapsraad

 Medezeggenschapsraad
 
Onze school wordt bestuurd door de Stichting MosaLira, die in totaal 21 scholen bestuurt.
Al deze scholen samen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ( GMR).
De GMR heeft dezelfde functie als de MR van onze eigen school.


Ouders en leerkrachten hebben namelijk, naast bestuur en directie, wettelijk geregelde zeggenschap over belangrijke zaken die binnen de school plaatsvinden.
Daartoe functioneert de MR, die voor de ene helft is samengesteld uit een gekozen afvaardiging van 3 ouders en voor de andere helft uit een afvaardiging van 3 leerkrachten.


Wat betekent de MR voor u
In de eerste plaats behartigt de MR de belangen van zowel ouders als leerkrachten door het uitoefenen van wettelijke bevoegdheden. In algemene zin bevordert de MR de openheid, de openbaarheid en het onderlinge overleg binnen de school, met bevordering van kwaliteit van besluiten en besluitvormingsprocessen. In de tweede plaats kunt U bij de MR altijd terecht met vragen, opmerkingen of problemen. Voor zover problemen onderdeel zijn van een meer structurele problematiek, kan de MR actie ondernemen.

Instemmings- en adviesbevoegdheid
Aan de MR zijn bij wet bevoegdheden toegekend m.b.t. voorgenomen besluiten van de directie. Voorbeelden van besluiten waar het bestuur vooraf instemming van de MR moet verkrijgen zijn: verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, wijziging van het leerplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voorbeelden van besluiten waar de MR vooraf om advies gevraagd moet worden zijn: uitbreiding van de werkzaamheden op school, de bestemming op hoofdlijnen van de financiële middelen, aanstelling van de schoolleiding.


Samenstelling van de MR
De zittingstermijn voor een lid in de medezeggenschapsraad is drie jaar. Daarna vinden nieuwe verkiezingen plaats. Een zittend lid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen.
Namens de leerkrachten hebben zitting: Miriam van der Put, Patrick Duijzings en Tum Reinards.
Namens de ouders hebben zitting: Sylvio Verwey (voorzitter), Leontien Mees en Marc Seegers.


Bijeenkomsten van de MR
De MR komt minimaal 6x per jaar bijeen.
De bijeenkomsten worden in de Nieuwsbrief aangekondigd.
De notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en in te zien op deze website.

Wanneer u tijdens de vergadering het woord wilt voeren of een agendapunt wilt inbrengen vragen we u dit tijdig vóór de vergadering te laten weten om te voorkomen dat agendapunten door de MR niet voorbereid kunnen worden en om ervoor te zorgen dat de vergaderingen efficient kan verlopen.
Aarzel niet om één van de MR leden aan te schieten als we op school zijn.
Vragen en/of opmerkingen kunnen uiteraard ook per e-mail worden voorgelegd.

Vergaderdata schooljaar 2018/2019:

10 oktober 2018
14 november 2018
12 december 2018
30 januari 2019
27 februari 2019
10 april 2019 gaat niet door

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling